info@metal-deck.ir

1932 382 0912

جوشکاری صنعتی اسکلت

جوشکاری صنعتی اسکلت:در این مقررات منظور از جوشکاری،ایجاد پیوند بین دو قطعه فولادی به کمک حرارت حاصل از قوس الکتریکی است.

جوشکاری باید بر اساس نقشه های اجرایی و با رعایت مشخصات جوش مانند نوع،بعد و طول ان صورت گیرد.اگ اطلاعات نقشه ناقص و یا مبهم باشد،باید با تائید دستگاه نظارت ،نواقص و ابهامات را برطرف نمود.

علایم ترسیمی جوش در نقشه ها باید مطابق فصل دوم ائین نامه جوشکاری باشد.در صورت ضرورت،می توان از علائم دیگری به شرط بیان مفهوم انها در نقشه ها و یا مدارک فنی پروژه استفاده نمود.

روش انجام جوشکاری شامل مواردی مانند قطر و نوع الکترود ،تعداد پاس های جوشکاری ،ولتاژ،شدت جریان و پیش گرمایش باید توسط سازنده و یا نصاب سازه با توجه به مندرجات ائین نامه جوشکاری تهیه و به تائید ناظر برسد.استفاده از روش های جوشکاری پیش تلئید شده یا غیر ان بستگی به شرایط کار و نظر ناظر دارد و برای تائید روش های جوشکاری پیشنهادی بدون تائید قبلی ،باید از بند ائین نامه جوشکاری پیروی نمود.

جوشکاری صنعتی اسکلت

هرگاه تغییر در شرایط روش انجام جوشکاری مانند کاهش یا افزایش قطر الکترود ،تعداد پاس ها،ولتاژ و شدت جریان،بیش از حدود ائین نامه ضروری باشد،باید شرایط جدید انجام جوشکاری را مطابق ائین نامه جوشکاری مورد برسی و تائید قرارداد.تائید کتبی ناظر در این مورد ضروری است.

جفت کردن لبه قطعات در محل درز جوش باید با دقت صورت گیرد.فاصله لازم بین لبه های قطعات و رواداری این فاصله برای انواع جوش ها در ائین نامه جوشکاری ذکر شده است که بایداز ان پیروی شود.در اتصال لب به لب ،همبری قطعات نسبت به یکدیگر واجد اهمیت است که باید رواداری-های مذکور در ائین نامه جوشکاری مورد توجه قرار گیرند.

حتما بخوانید  سقف عرشه فولادی چیست

پس از جفت کردن و تنظیم قطعات،باید انها را به کمک پیچ،گیره،گوه،زنجیر،دستک وسایر ابزار های مناسب در جای خود تثبیت نمود.همواره بهتر است که از قید وبست های مطابق الگوی ساخت نیز استفاده شود.وسایل تثبیت کننده باید تا تکمیل جوشکاری در جای خود بمانند.این وسایل در ترکیب با روش جوشکاری مناسب باید قادر باشند از تولید انحرافات بیش از حدود مقرر در بخش رواداری ساخت،جلوگیری نمایند.

سازنده باید ترتیب جوشکاری هر عضو و برنامه کنترل تغییر شکل ان را تهیه و به اطلاع و تائید ناظر برساند.این امر به منظور جلوگیری از بروز اعوجاج و تغییر شکل و کشیدگی منجر به عدم کفایت عضو صورت می گیرد.

در صورتیکه در نقشه های ساخت و یا مشخصات فنی مقرر شده باشد،قطعات جوش شده باید به کمک حرارت،تنش زدایی گردند.هر گونه پرداخت و ماشینکاری بهتر است بعد از تنش زدایی انجام شود.جزئیات فرایند تنش زدایی در ائین نامه جوشکاری ارائه شده است.

جوشکاری صنعتی اسکلت

پیشروی کلی جوشکاری یک عضو باید از نقاطی که قطعات نسبت به یکدیگر تقریبا ثابت هستند به سمت نقاطی که از ازادی حرکت نسبی بیشتری برخوردارند،صورت گیرد.

در هنگام سوار کردن هر قطعه ،ابتدا اتصالاتی که بیشترین انقباض را ایجاد می کنند باید جوشکاری شوند،سپس اتصالاتی که انقباض موضعی انها کمتراست اجرا شوند.هنگامی که یک عضو از تعدادی قطعه کوچکتر که با جوش به یکدیگر متصل می شوند،ساخته می شود،باید کلیه جوشکاری های قطعات متشکله را پیش از سوار کردن انها انجام داد.

نوع الکترود مصرفی باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جوش مورد نظر سازگار باشد به نحوی که درز جوش به نحو مطلوب پر شود و مقاومت لازم اتصال بدست اید.

حتما بخوانید  انواع سقف سازه ای

قطر الکترود مورد استفاده  تابع عواملی مانند نوع  و وضعیت جوش،نوع درز،ضخامت ورق های مورد اتصال  و مهارت جوشکار است.

جوشکاری صنعتی اسکلت

پیش گرمایش و حفظ دمای کافی ما بین پاس های جوشکاری برای جلوگیری از ترک خوردگی جوش بسیار موثر و ضروری است.دمای لازم جوش به رده فولاد مبنا ،فرایند جوش و ضخامت ضخیم ترین قطعه جوش شونده ارتباط دارد.

در هنگام بارندگی یا مه غلیظ که سطح کار مرطوب است یا وقتی که کار در معرض وزش باد شدید قرار می گیرد،باید عملیات جوشکاری متوقف شود،مگر اینکه کار و جوشکار به نحو مناسبی حفاظت شوند.

در صورتی که دمای محیط کار از18- درجه سلسیوس کمتر شود باید جوشکاری متوقف شود.

پس از پایان هر پاس و هر خط جوش باید روباره موجود به کمک چکش مخصوص کنده شود و سطح جوش برس زده و تمیزشود.

از مصرف الکترودهای مرطوب باید پرهیز شود.این امر در مورد الکترودهای کم هیدروژن بسیار مهم تر است و روش های ویژه ای برای خشک کردن این الکترودها در ائین نامه جوشکاری امده که باید به انها رجوع شود.

خال جوش ها باید از همان کیفیت جوش های اصلی برخوردار باشند.نوع الکترود خال جوش ها و جوش اصلی باید همانند باشد.

جوشکاری صنعتی اسکلت

در مورد خال جوشهیی که با یک پاس جوشکاری می شوند و در جریان جوشکاری اصلی مجددا ذوب شده و در جوش اصلی غرق می شوند،پیش گرمایش ضروری نیست.

تمامی جوش ها باید پس از پایان جوشکاری ،مورد بازدید چشمی واقع شوند.عیوبی که در بازدید چشمی قابل تشخیص است شامل موارد ذیل است:

حتما بخوانید  پیمانکار سقف عرشه فولادی

ترک سطحی

عدم یکپارچگی بین لایه های جوش و بین فلز جوش و فلز مبنا

عدم حصول سطح مقطع مورد نظر جوش

گود افتادگی لبه های جوش به مقدار بیش از حد مجاز

تخلخل سوزنی قابل رویت

جوشکاری صنعتی اسکلت

بازرسی غیر مخرب جوش:

رادیو گرافی-ازمایش مافوق صوت-ازمایش مایع نافذ-ازمایش ذرات مغناطیسی