info@metal-deck.ir

1932 382 0912

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

مراحل ساخت صنعتی اسکلت:(برش)برشکاری می تواند با استفاده از برش حرارتی شعله گاز یا اشعه لیزر و یا برش سرد مانند قیچی یا اره صورت گیرد.

برش با قیچی برای قطعاتی که بعدا با جوش به هم وصل می شوند،با رعایت شرایط زیر مجاز است:

برای قطعات به ضخامت تا 10 میلیمتر به شرط تمیز کاری سطح برش

برای قطعات به ضخامت تا 16 میلیمتر،و فقط برای جوشهای گوشه به شرط اینکه با سنگ زدن یا ماشینکاری،به عمق حداقل 2 میلیمتر و به طول حداقل 20 میلیمتر از ابتدا و انتهای قسمتی که باید جوشکاری شود،برداشته شود.

در صورتیکه استفاده از دستگاه برش ممکن نباشد،می توان از برش حرارتی دستی (شعله) استفاده نمود.

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

لبه های ورق ها یا مقاطع بریده شده باید برای کنترل نا منظمی بازرسی شوند و در صورت لزوم سنگ زنی شوند.

لبه هایی که بعدا جوشکاری می شوند،در صورت لزوم باید طبق نقشه پخ زده شوند.

در محل وصله ستونها که اتصال دو قطعه ستون بدون تماس مستقیم انجام می گیرد ،رواداری برشکاری در اجزا ستون باید طبق بند باشد.

در محل وصله ستونها و اتصال ستونها به صفحه زیر ستونی که اتصال دو قطعه با تماس مستقیم انجام می شود،رواداری های برشکاری در اجزا ستون ها باید طبق بند انجام گیرد.در این موارد برای تامین سطح تماس کامل،باید سطوح تماس ماشینکاری شوند.

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

سوراخکاری

اندازه سوراخهای لازم برای اتصال به وسیله پیچ و مهره باید با مندرجات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران انطباق داشته باشد.

سوراخکاری برای پیچ یا پرچ فقط میتواند به وسیله مته یا منگنه انجام شود.سوراخکاری با منگنه فقط برای ورقهای به ضخامت 12 میلیمتر مجاز است.

حتما بخوانید  سقف کامپوزیت عرشه فولادی

لازم است در نقشه های محاسباتی ،محل سوراخهایی که فقط باید به وسیله مته ایجاد شوند،مشخص شوند.

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

انطباق سوراخها

محور تمام سوراخها برای پیچ ها یا پین ها باید به نحوی با یکدیگرمنطبق باشند که بتوان وسائل اتصال را در جهت عمود بر وجوه تماس بدون اعمال نیروی زیاد از میان اعضای مونتاژ شده عبور داد.گذراندن میله تنظیم از سوراخها برای تامین انطباق انها مجاز است اما نباید منجر به تغییر شکل سوراخها شود.

مته کاری بر ری بیش از یک قطعه

مته کاری بر روی بیش از یک قطعه ،هنگامی مجاز است که قطعات پیش از مته کردن،به طور محکم به یکدیگر بسته شده باشند.قطعات را باید پس از اتمام مته کاری از یکدیگر جدا کرد و هرگونه براده ای را پاک نمود.

سوراخهای منگنه ای

الف)سوراخ منگنه ای با قطر کامل

ایجاد سوراخ منگنه ای با قطر کامل هنگامی مجاز است که:

1-قطر سوراخ از ضخامت ورق کوچکتر نباشد.

2-سوراخها عاری از زخمه هایی باشند که از تماس کامل قطعات جلوگیری می کنند.

3-در سوراخهای منطبق بر هم که لبر روی قطعات روی هم ایجاد میشوند،باید منگنه کاری در یک جهت باشند.

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

ب)منگنه زنی و گشاد کردن سوراخ

منگنه کردن و گشاد کردن سوراخ در صورتی مجاز است که قطر سوراخ منگنهای حداقل 2 میلیمتر کوچکتر از قطر کامل سوراخ باشد و سوراخ منگنه ای پس از سوار شدن قطعات،تا رسیدن به قطر نهایی به وسیله برقو گشاد شود.

مراحل ساخت صنعتی اسکلت

سوراخهای لوبیایی

سوراخهای لوبیایی را می توان به یکی از روشهای زیر ایجاد کرد:

حتما بخوانید  قیمت عرشه فولادی با کرمیت

1-منگنه زنی در یک مرحله

2-مته کردن یا منگنه کردن دو یا چند سوراخ در طرفین و صاف کردن لبه سوراخ

3-برشهای ماشینی

الگو سازی

برای ساخت انبوه قطعات ،ساختن الگو ضروری است.این الگو باید شامل یک میز کار و قیدهای مخصوص باشد تا کلیه ابعاد و اندازه های قطعه را در برگیرد و تثبیت کند.

در ساخت الگو باید کلیه پیش بینی های لازم از جمله ایجاد خیز اولیه،کشیدگی و اعوجاجات ناشی از جوشکاری و سایر عواملی که در شکل و اندازه نهایی قطعه موثر هستند،انجام شود.

پس از اطمینان از ابعاد قطعه باید کلیه اجزا به وسیله خالجوش یا پیچ های موقت به هم متصل شوند.

در مواردی که دو یا چند عضو تشکیل یک مجموعه را می دهند ،نظیر تیرها و ستونهایی که یک قاب را تشکیل می دهند ،پیش مونتاژیک مجموعه کامل برای اطمینان از درستی ابعاد کل مجموعه ضروری است.

گونیا بودن قطعات متعامد و انحراف کل مجموعه باید کنترل و اندازه گیری شوند.