اجرای صنعتی ساختمانها:یکی از راههای توسعه صنعت ساخت و ساز ،رویکرد جدی به اجرای صنعتی ساختمانها می باشد.فراهم اوردن شرایط فنی لازم برای اجرای بهینه ساختمان ها از طریق بالا بردن سطح دانش نیروی انسانی ماهر،بکار گیری فنون و ابزار و امکانات پیشرفته میسر است….