info@metal-deck.ir

1932 382 0912

الزامات فنی عرشه فولادی

الزامات فنی عرشه فولادی :1-  سیستم سقف  عرشه فولادی از مقاطع مختلف دال بتن مسلح بر روی ورق های ذوزنقه ای فولادی که به تیرها و شاه تیرهای فولادی متصل میشوند تشکیل شده است . دال بتنی باید به تیر فولادی با استفاده از گلمیخ  برشگیر با قطر 20 میلیمتر یا کمتر متصل شود . گلمیخ ها را میتوان از روی ورق عرشه فولادی و یا مستقیماً به عضو فولادی جوش نمود در هر حال گلمیخ باید روی بال تیر فولادی ذوب گردد .
2- طرح سازه ای سقف عرشه فولادی مرکب مطابق ضوابط طراحی و اجرایی آئین نامه های AISC 360 -10 ACI 318 – 08 ANSI/SDI CI.0-2006 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای ساختمانهای فولادی و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان طرح و اجرای سازه های بتن آرمه صورت گیرد .
3- در اجرای قسمت بتن آرمه سقف ، ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران مانند : ویبره بتن ، عمل آوری بتن و … رعایت شود .

 

عرشه فولادی

4- تامین شرایط دیافراگم صلب در  سیستم سقف عرشه فولادی با توجه به ضوابط موجود در استاندارد 2800 ایران الزامی است .
5- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار مرده حین اجرا L/180 یا 20mm برای هر دهانه محدود میشود .
6- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از بار زنده بهره برداری L/360 برای هر دهانه محدود می شود .
7- حداکثر تغییر مکان مجاز ناشی از ترکیب بار مرده و زنده به L/240 محدود می شود .
8- رعایت الزامات مربوط به بازشوها در سقف ، بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است .
9- رعایت ضوابط راهنمای طراحی Floor vibration due to human activity منتشر شده توسط انجمن AISC و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران جهت کنترل ارتعاش کف الزامی است .
10-حداکثر ارتفاع ورق عرشه فولادی مطابق آئین نامه های ذکر شده در بند 2 برابر 75mm می باشد .
11 – رعایت مشخصات فولادی های به کار برده شده بر اساس استاندارد ASTM با حداق Fy برابر 230Mpa الزامی می باشد .
12- رعایت ضوابط و مقررات مربوط به جوشکاری اعضای سرد نورد شده مطابق استاندارد AISI و آئین نامه های AWS و AISC الزامی میباشد .
13- رعیت ضوابط طراحی برشگیرها بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و ضوابط موجود در AISC 360-10 الزامی است .
14 – قطر گلمیخ باید 20mm و یا کمتر بوده و حداقل ارتفاع آنها بعد از نصب که از بالای ورق عرشه فولادی اندازه گیری می گردد نباید کمتر از 40mm باشد .
15 – ضخامت دال بتن آرمه در بالای کنگره ورق عرشه فولادی نباید از 50mm کمتر باشد .

الزامات فنی عرشه فولادی

حتما بخوانید  اجرای سیستم ساختمانی LSF

عرشه فولادی

16- مشخصات بتن کامپوزیت برای سقف عرشه فولادی مطابق ضوابط موجود در آئین نامه AISC 360-10 باشد .در این خصوص لازم است حداقل Fc ( مقاومت فشاری ) برای بتن مورد استفاده در دال بتن آرمه برابر 21Mpa و حداکثر آن برابر 70Mpa باشد ، همچنین رعایت ضوابط مربوط به میلگرد گذاری دال بتن آرمه بر اساس ضوابط موجود در آئین نامه ACI 318 – 08 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران الزامی است .
17 – مقاومت تسلیم آرماتورهای مورد استفاده در دال بتن آرمه رویه مطابق ضوابط AISC 360-10 نباید از 525Mpa تجاوز نماید .
18- لازم است در محل اتصال بین سقف عرشه فولادی و اسکلت سازه ای ظرفیت انتقال کلیه بارهای ثقلی و جانبی داخل سقف به اسکلت سازه ای ایجاد شود .
19- در اجرای این سیستم ، رعیت مبحث دوازدهم مقررات می ساختمان ایرن با عنوان ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا الزامی است ، به طور کلی کنترل و طراحی این سیستم سقف برای تحمل بار در دو مرحله انجام گردد .
20 – رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان در خصوص حفاظت ساختمانها در مقابل حریق و همچنین الزامات نشریه شماره ۴۴۴ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت جدارهها در مقابل حریق با در نظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری وظیفه عملکردی عنصر ساختمانی ضروری است.
21- صدا بندی هوابرد و کوبهای سقف عرشه فولادی  بین طبقات میبایست مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان تأمین گردد.
22- رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، جهت صرفهجویی در مصرف انرژی الزامی است.
23- در نظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اجزای تأسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف عرشه فولادی، ضروری است.

 

حتما بخوانید  سقف عرشه فولادی