info@metal-deck.ir

1932 382 0912

عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت

عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان،نظیر جوشکاری،برشکاری و پیچ و مهره کاری سازه های فولادی،همچنین عملیات قالب بندی و بتن ریزی باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.

اجرای سازه های فولادی

عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان باید با رعایت ظوابط و مقررات مبحث طرح و اجرای ساختمان های فولادی(مبحث دهم مقررات ملی ساختمان)انجام شود.بعلاوه در برپایی و نصب سازه های فولادی به صورت صنعتی باید ظوابط و مقررات مبحث اجرای صنعتی ساختمان ها (مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان)رعایت شود.

در موقع نصب و پرپایی اجزای فولادی سازه از قبیل ستون ها،تیر ها یا خرپاها،باید قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن انها،حد اقل های تعیین شده در نقشه های نصب برای جوشکاری و یا بستن پیچ ها و مهره ها انجام گرفته باشد.همچنین قبل از  نصب هر عضو سازه بر روی سازه دیگر،عضو زیرین سازه باید صد در صد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد.

در موقع نصب ستونها،برای جلو گیری از سقوط ستون های نصب شده ،باید این ستونها به وسیله تیر های واسط با سایر ستونها مهار شوند.چنانچه اتصال ستون ها به وسیله تیر های واسط امکان پذیر نباشد،باید نظر شخص ذیصلاح موقتا با مهار جانبی پایدار گردند.در هر حال هیچ ستونی نباید قبل از ایجاد اتصال با ستون مجاور و تامین پایداری ان ها رها شود.

اجرای سازه های فولادی

در عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان برای بالا بردن تیر اهن و سایر اجزای فولادی باید از کابل های فولادی و طناب های مخصوص محکم و مناسب با ضرایب اطمینان مندرج در ائین نامه وسایل حمل و نقل و جابجا کردن مواد و اشیاء در کارگاه ها ،مصوب شورای عالی حفاظت  فنی استفاده شود.همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن کابل فولادی در ارثر خمش بیش از  حد،باید قطعات چوب و یا مواد مشابه بین تیر اهن و کابل قرار داده شود.استفاده از زنجیر برای بستن تیر اهن  و سایر اجزای فولادی مجاز نمی باشد.

حتما بخوانید  الزامات فنی عرشه فولادی

استفاده از دستگاه های جوشکاری و برشکاری برای ساخت،برپایی و نصب و اجزای فولادی سازه باید با رعایت صورت گیرد.وسایل بالابر و سایر وسایل و تجهیزاتی که در برپایی و نصب اجزای سازه های فولادی مورد استفاده قرار می گیرند باید مطابق با مفاد 2-6-12 باشند.

عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت

در شرایط نا مساعد جوی  از قبیل ،باد،طوفان،وبارندگی و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید،باید از ادامه کار روی اسکلت فولادی جلوگیری به عمل اید.همچنین تیر و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب،اغشته به برف،یخ و یا سایر مواد لغزنده باشد.

اجرای سازه های فولادی

در عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت ساختمان ،بر پا نمودن و نصب اجزای فولادی سازه،باید وسایل و تجهیزات حفاظت فردی از قبیل کلاه ایمنی،کفش ایمنی،حمایل بند کامل بدن ،طناب مهار،عینک و دستکش حفاظتی قرار گیرد.

در هنگام برپایی و نصب قطعات فولادی،محوطه زیر و اطراف کار باید محصور گردیده و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری به عمل اید.قبل از بالا کشیدن تیر اهن ها و سایر قطعات فولادی ،اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند،باید برداشته شوند.

در قسمتهای مناسبی از قطعات و اجزای تشکیل دهنده اسکلت های فولادی بایید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب نجات و مهار داربست های معلق پیش بینی شود.

قطعات فولادی مرکب که می بایست در ارتفاع زیاد نصب شوند،تا حد امکان باید روی زمین مونتاژ گردند.تخلیه اهن الات از تریلر ،کامیون  و کامیونت باید با استفاده از وسایل بالابر و جرثقیل صورت گیرد.بالا کشیدن اجسام سنگین و حجیم  از جمله تیر اهن و قطعات فولادی بصورت دستی با طناب،کابل و نظایر ان مجاز نبوده و باید از جرثقیل  و یا سایر بالابر های مکانیکی مناسب استفاده شود.

حتما بخوانید  ایین نامه عرشه فولادی

عملیات ساخت،برپایی و نصب اسکلت