info@metal-deck.ir

1932 382 0912

فروش انواع مش حرارتی آماده و فروش انواع گلمیخ stud welding

  مش حرارتی برای جلوگیری از ترک خوردن بتن سفت پس از بتن ریزی از ارماتور افت و حرارت استفاده می شود و برای مقابله با تنش های متفرقه در بتن بالایی ،میلگرد حرارتی در دو سمت عمود ر هم در بخش بالایی تیر حدود 2 سانتی متر پایین تر از سطح بالایی تیر قرار میگیرد.کار این ارماتور ها مقابله با تنش های ناشی از حرارت و جمع شدگی بتن است.ارماتور حرارتی با بتن درگیر شده و از انبساط و انقباض زیاد از حد که باعث ترک های عریض می شود جلوگیری کرده و عرض ترک هارا بسیار کم می کند. ارماتور ها در حالت قائم نسبت به یکدیگر و به شکل قرار می گیرند و جلوی تهدید تغییرات حرارتی مقاومت بتن را میگیرند.اما ارماتورهای معمولی با تغییر دما منقبض و منبسط شده و به بتن فشار اورده و ان را ضعیف می کنند.مش های   حرارتی  نسبت به کار بردهایش قطر های متفاوتی دارد.قطر پر کاربرد ترین ارماتور ها 4 تا 5 میلیتر است. مشهای حرارتی در فاصله 25 سانتی از هم کذاشته می شوند. عرشه فولادیعرشه فولادیعرشه فولادی