برشگیرها(گلمیخ)

به طور کلی نقش گلمیخ در سقف عرشه فولادی،همانطور که از نامشان مشخص است نقش جذب و انتقال تنش های برشی به تیرهای سازه در جهت حفظ و پایداری جانبی سقف را دارند.اما یکی از نقاط قوت سقفهای عرشه فولادی،ایفای این نقش سازه ای بسیار مهم،توسط گلمیخ ها می باشد.

گلمیخ ها در واقع میخهای سر پهن از جنس فولاد الیاژی با مقدار کربن پایین و با مقاطع استوانه ای با حداکثر قطر 20 میلیمتر هستند.

طبق الزامات ایین نامه به منظور تولید گلمیخ هابه دلیل اهمیت بالای خصوصیات مکانیکی این جزء از سقف های عرشه فولادی ، می بایستی از الیاژ خاصی از فولاد و روش فورج سرد در جهت ساخت انها استفاده نمود.در روش فورج سرد،تمامی امور لازم در جهت شکل دهی مقاطع،به صورت سرد انجام گرفته و به هیچ عنوان عمل حرارتی به مصالح صورت نمی گیرد.

روش فورج سرد،یکی از بهترین روشها برای ساخت اجزایی استکه تحت تنش ها و شرایط بحرانی قرار دارند.گلمیخ ها،قابلیت تحمل و انتقال تنش های برشی در همه جهات را دارند در حالی که نبشی ها یا ناودانی های مورد استفاده به عنوان برشگیر در سقف های کامپوزیت سنتی،تنها در جهت طولی خود قادر به تحمل برش می باشند.اما به منظور حصول اطمینان ازصحت عملکرد مطلوب گلمیخ ها،در بکارگیری انها باید به نکاتی از قبیل؛عدم وجود زنگ زدگی،رطوبت،ترک،لهیدگی و دیگر مشکلات موثر در خواص مکانیکی در بدنه گلمیخ ها توجه نمود.عملیات جوشکاری گلمیخ ها به تیرهای سازه، توسط دستگاه خاصی به نام استاد ولدر انجام می گیرد.