info@metal-deck.ir

1932 382 0912

گلمیخ

عرشه فولادی

جوشکاری گلمیخ:هندسه گلمیخ ها بایدبرای انجام جوش قوس الکتریکی به وسیله تجهیزات اتوماتیک خاص این کار مناسب باشد.نوع و اندازه برشگیرباید در نقشه ها،مشخصات فنی خصوصی و یا سایر مدارک طراحی تعریف شود.هر گلمیخ باید دارای یک حلقه محافظ حرارت از جنس سرامیک یا مصالح مناسب دیگر باشد.

ضوابط مکانیکی

گلمیخها باید از جنس میله های سرد کشیده طبق مشخصات استاندارد مربوطه باشند.

سطح قطعه ای که گلمیخ ها به ان جوش می شوند باید عاری از هر گونه فلس،زنگ،رطوبت و یا هرگونه مواد مضری که مانع از انجام یک جوش مطمئن و خوب می شوند ،باشد.این سطوح ممکن است با برس سیمی،پوسته کردن رنگ سطوح،سمبه زنی یا سنگ زدن تمیز شوند.

حافظ قوسی یا حلقه سرامیکی حافظ جوشکاری باید به طور کامل خشک باشد.اگر حفاظ به دلایلی مثل رطوبت موجود در هوا یا اثر باران مرطوب شده باشد ،باید قبل از استفاده به مدت 3 ساعت در دمای 120 درجه سانتی گراد قرار گیرد تا به طور کامل خشک شود.

فواصل طولی و عرضی برشگیر های گلمیخ از یکدیگر و همچنین فاصله انها از لبه بال تیر یا شاهتیر نسبت به انچه که در نقشه ها نشان داده شده  می تواند حد اکثر 25 میلیمتر مغایرت داشته باشد.حداقل فاصله لبه پایه گلمیخ از لبه بال تیر،مساوی قطر گلمیخ باضافه 3 میلیمتر است،این فاصله نباید کمتر از 38 میلیمتر باشد.

در مورد گلمیخهایی که در داخل بتن مدفون می شوند،حلقه سرامیکی باید شکسته و برداشته شود.در مورد سایر گلمیخ ها شکستن حلقه سرامیکی اجبار نیست،لیکن بهتر است انجام شود.

تکنیک جوشکاری گلمیخ

حتما بخوانید  دیتیل سقف عرشه فولادی

گلمیخها باید با استفاده از تجهیزات خودکار جوشکاری گلمیخ،که به یک منبع انرژی جریان یکسو با قطبیت مثبت متصل است ،جوش داده شود.در حین جوشکاری تپانچه مربوطه باید تا زمان سفت شدن فلزات مذاب در موقعیت اولیه جوشکاری و بدون حرکت نگاه داشته شود.

در حالتی که دمای فلز پایه کمتر از 18- درجه سانتی گراد، و یا سطح جوشکاری در اثر نزولات جوی مرطوب است،باید از انجام جوشکاری پرهیز کرد.هنگامی که در جوشکاری دمای فلز پایه پایین صفر(درجه سانتی گراد)است،از هر 100 عدد گلمیخ،یکی باید طبق ظوابط مشروح باید ازمایش شود،با این استثناءکه زاویه تقریبی ازمایش باید 15 درجه باشد.این ازمایش ها علاوه بر ازمایش دو برشگیر اول،در هنگام شروع یک دوره جدید جوشکاری یا تغییر در وضعیت سیستم است.

در جوشکاری گلمیخ به روش قوسی با الکترود روکشدار(SAMW) باید از الکترود های کم هیدروژن با قطر 4 یا 5 میلیمتر استفاده نمود.

ضوابط ارزیابی گلمیخها

گلمیخهای مورد استفاده در ورقهای ذوزنقه ای ازمایش باید با مصالحی باشد که بیانگر شرایط اجرایی باشند.

ازمایش خمش

ازمایش پیچش

ازمایش کشش

کنترل در حین ساخت

علاوه بر بازرسی عینی ،ازمایش باید شامل خم کردن گلمیخ به اندازه تقریبی 30 درجه پس از سرد شدن باشد. ازمایش خم را میتوان به کمک یک اهرم یا ضربات چکش انجام داد.در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد،انجام ازمایش خمش(خم کردن برشگیر) باید با بارگذاری اهسته صورت گیرد تا گلمیخ در اثر ترد شکنی از بین نرود.

اگر در حین تولید،میزان ترشح در پای گلمیخ بصورت 360 درجه کامل نباشد،میتوان جوش مورد نظر را در ناحیه بدون ترشح،با استفاده از حداقل جوش گوشه مورد نیاز تعمیر نمود.جوش اصلاحی باید حداقل معادل 10 میلیمتر پس از هر ناحیه نا پیوستگی و معیوب ادامه یابد.

حتما بخوانید  قیمت عرشه فولادی با کرمیت

هنگامی که یک برشگیرغیر قابل پذیرش از سطح عضو تحت تنش کششی برداشته می شود،سطحی که گلمیخ مورد نظر از ان قسمت حذف شده باید سنگ زده شده و صاف و همسطح گردد.