جوشکاری صنعتی اسکلت:در این مقررات منظور از جوشکاری،ایجاد پیوند بین دو قطعه فولادی به کمک حرارت حاصل از قوس الکتریکی است. جوشکاری باید بر اساس نقشه های اجرایی و با رعایت مشخصات جوش مانند نوع،بعد و طول ان صورت گیرد.اگ اطلاعات نقشه ناقص و یا…