حفاظت ساختمان ها دربرابر حریق موضوع حفاظت ساختمان دربرابر حریق اجراي تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکه هاي انرژي، برق و گاز و بهکارگیري تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتش سوزي در ساختمانها شده است و به همین دلیل…