گودبرداری و سازه های نگهبان:منظور از گودبرداری و پی کنی انجام مجموعه ای عملیات خاکی برای کندن محل پی  ساختمان ها و دیوار های حایل،پایه پله ها و لوله ها در محوطه ساختمان ها و امثال انها با دست و یا بیل مکانیکی طبق رقوم…