مقدمه اجرای تأسیسات برقی و مکانیکی در ساختمانها، استفاده از مصالح سوختنی، توسعه شبکههای انرژی، برق و گاز و بهکارگیری تجهیزات گوناگون سبب افزایش احتمال آتشسوزی در ساختمانها شده است و به همین دلیل توجه بیشتر به موضوع حفاظت ساختمانها دربرابر حریق، امری الزامی و…