info@metal-deck.ir

1932 382 0912

برچسب: مقایسه سقف عرشه فولادی با سایر سقفها

ورق مناسب عرشه فولادی

    ورق مناسب سقف عرشه فولادی ورق مناسب عرشه فولادی: اعضاء سرد نورد شده اجزایی هستند که از ورق های فولادی با عملیات سرد