وسایل و تجهیزات حفاظت فردی وسایلی از قبیل کلاه ایمنی،ماسک تنفسی،گوشی حفاظتی وحمایل بند کامل بدن است که برای حذف تماس مستقیم با عوامل زیان اور و یا مخاطره امیز در محل کار،بایدکارگران،افراد خویش فرما و سایر کسانی که در کارگاه ساختمانی فعالیت و یا…