پیمانکار سقف عرشه فولادی همانگونه که برای هر کار تخصصی نیاز به کسب مهارت و دانش فنی می باشد،در اجرای سقف عرشه فولادی که در سالهای اخیر به عنوان یکی از سیستم های نوین در اجرای سقف شناخته شده است نیز باید همین نکات رعایت…