info@metal-deck.ir

1932 382 0912

برچسب: پیمانکار سقف عرشه فولادی عرش سازان سام دک

پیمانکار سقف عرشه فولادی

  پیمانکار سقف عرشه فولادی که به عنوان مجری در این بخش فعالیت دارد باید دارای شرایطی باشد که به قسمتهایی از ان میپردازیم: تعریف