info@metal-deck.ir

1932 382 0912

گودبرداری و سازه های نگهبان

گودبرداری و سازه های نگهبان:منظور از گودبرداری و پی کنی انجام مجموعه ای عملیات خاکی برای کندن محل پی  ساختمان ها و دیوار های حایل،پایه پله ها و لوله ها در محوطه ساختمان ها و امثال انها با دست و یا بیل مکانیکی طبق رقوم مندرج در نقشه های اجرایی و به دستور دستگاه نظارت می باشد.

عمل گود برداری  قبل از اجرای فونداسیون یا پی ریزی انجام می شود. عملیات گودبرداری به منظور ایجاد گودهایی در بخش هایی از ساختمان است که در تماس مستقیم با زمین هستند.

همانطور که گفته شد گودبرداری به صورت دستی و ماشینی انجام می شود،گودبرداری دستی زمان زیادی را صرف می کند اما ماشین الات مکانیکی به سرعت عملیات گودبرداری را انجام می دهند،با این حال معمولا گودبرداری به صورت ترکیبی از دو صورت فوق یعنی هم دستی و هم ماشینی صورت می گیرد.

گودبرداری و سازه های نگهبان

در هنگام خاک برداری می بایست دقت شود که عملیات به گونه ای انجام شود که نیاز به خاکریزی مجدد و یا نیازی به تکرار عملیات خاکبرداری و خارج کردن ان از محل پروژه نباشد.درست است که میزان گودبرداری بر اساس داده های موجود در نقشه است،اما عوامل دیگری بر ان تاثیر گذار است که از جمله ی ان می توان به عوامل ذیل اشاره کرد:عمق یخبندان ،رسیدن به خاک سفت،عدم تداخل با لوله های فاضلاب و …

پی کنی در سطوح قائم محدود به فضای پیرامون خارجی پی ها و در سطوح افقی محدود بین رقوم زیرین بستر پی  و رقوم زمین طبیعی یا زمین تسطیح شده نهایی می باشد.پی کنی نباید بیش از ابعاد افقی و عمودی تعیین شده اجرا شود.

حتما بخوانید  جوشکاری با قوس الکتریکی

در صورتی که نتوان از خاک های اضافه در عملیات خاکبرداری در اجرای کارهای بتنی استفاده نمود و بستن قالب برای اجرای پی اجتناب ناپذیر باشد،می توان با تایید دستگاه نظارت به میزان مورد نیاز و حداکثر تا 70 سانتی متر در پایین ترین نقطه به ابعاد پی کنی افزود.

گودبرداری و سازه های نگهبان

پس از پایان عملیات گود برداری و خاکبرداری اولیه معمولا خاکبرداری های جزئی دیگری همانند حفر چاه فاضلاب یا خاکبرداری حریم زمین که عموما بصورت دستی انجام می شود،وجود دارند بهتر است خاک های ثانوی را در فضای بین فونداسیون ها ریخته شود،زیرا بیرون بردن این خاک از محل پروژه هزینه بر و وقت گیر است.

چنانچه عملیات گودبرداری با ماشین الات مکانیکی انجام شود،عملیات گودبرداری می بایست تا 15 سانتی متری رقوم نهایی و 15 سانتی متر اخیر با دست برداشته و طبق رقوم و شیب های داده شده در نقشه های اجرایی،تنظیم ورگلاژ شود.

زمین رسی برای عملیات گودبرداری مناسب است زیرا ریزش ان به دلیل چسبندگی زیاد ،کمتر است.

مقررات ملی مبحث هفتم بر اثر گودبرداری در زمین وضعیت تنش در ان تغییر می کند و لازم است تغییر شکل ها و ناپایداری های ناشی از گودبرداری از جمله موارد ذیل بررسی شوند:

الف)بر امدگی و تورم کف گود ،که می تواند در شرایطی به ناپایداری کف بینجامد.

ب)نشست زمین در نواحی مجاور گود.

مقررات ملی مبحث هفتم به منظور پایدار سازی دیواره های گود ها باید از روش های مناسب مانند موارد زیر استفاده کرد:

الف)ایجاد شیب پایدار

ب)میخ کوبی یا اجرای میل مهار

حتما بخوانید  اجرای سیستم ساختمانی LSF

پ)دیوار های مهار شده با تیرک از جلو

ت)دیوارهای مهار شده با میل مهار از پشت

ث)نگهداری ساختمان مجاور گود با تیرک یا پی بندی  با رعایت کلیه موارد فنی

ج)استفاده از سیستم های مهار خرپایی

چ)استفاده از سیستم های شمع ها و دیوارک های طره ای

مقررات ملی مبحث هفتم در گودبرداری ها باید گسیختگی ها و مشکلات  متداول به شرح ذیل کنترل شود.

الف)لغزش خاک

ب)نشست و تورم خاک و تغییر مکان ساختمان های مجاور گود

پ)ریزش

ت)بالازدگی کف گود

ث)جوشش(در صورت بالا بودن سطح اب زیر زمینی)

ج)مشکلات ناشی از لرزش ناشی از گودبرداری در سازه های اطراف گود

گودبرداری و سازه های نگهبان

اماده سازی و تسطیح طبق مقررات ملی مبحث هفتم

قبل از تسطیح و اماده سازی اراضی برای پی ریزی،باید ترازهای طبیعی زمین با روش های مناسب نقشه برداری شود.

پس از نقشه برداری باید نقشه تسطیح تهیه گردد.نقشه تسطیح باید با توجه به تراز زمین های مجاور و شیب های لازم برای زهکشی ،تراز پی ها و عمق مدفون انها،طراحی گردد.

چنانچه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی بیش از 3 درصد باشد،لازم است قبل از احداث پی و در مراحل اماده سازی ساختگاه،خاک فوق برداشته شود.

گودبرداری و سازه های نگهبان

اگر تسطیح اراضی با خاکریزی همراه است،اجرای خاکریزی مهندسی در لایه های کم ضخامت و انجام عملیات تراکم با مشخصاتی که طراح مشخص می کند،ضروری می باشد.

تخمین نشست خاکریزی مهندسی در اثر وزن خودش،افزودن بر نشست زمین طبیعی بر اثر وزن خاکریز و سازه ضروری است.

احداث سازه های سنگین روی خاکریز متشکل از خاک رس و لای یا ماسه ریزدانه مجاز نیست.

حتما بخوانید  قطعات نورد شده CFS

در تسطیح اراضی باید به زهکشی سطحی و زیر سطحی توجه شود.مسیرهای ورود اب به زمین باید تعیین گردد و زهکش مناسب در امتداد عمود بر مسیر اب احداث شود.

گودبرداری و سازه های نگهبان

اگر عمق قسمت خاکریز پر کننده کمتر از 30 سانتی متر باشد نیازی به گزارش تایید شده نمی باشد و رسیدن به حداقل درصد تراکم بدست امده از ازمایش پاکتور اصلاح شده مطابق با ایین نامه های معتبر کافی می باشد.

اگر طراح قصد دارد پی را بر روی متراکم شده بنا کند ،لازم است مشخصات فنی روش کار را تعیین و سپس پیمانکار انها را زیر نظر دستگاه نظارت انجام دهد.

شیب دار کردن سایت به منظور خروج ابهای سطحی نیز ضروری می باشد.